Category : מילגות לתלמידים ולסטודנטים

התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

קרן מילגות ליד רוטרי פתח-תקוה – ע״ר: 580121341 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

הקרן על שם יוסף דוד ויהודית שיקלר – ע״ר: 580104750 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

קרן גמילות חסד ע"ש שמרי'ה רבינוביץ ז"ל – ע״ר: 580097509 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

קרן ע"ש המנוח בנימין בן הרב חיים מרדכי ברונרוט ז"ל – ע״ר: 580090496 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

קרן חיים ופני כהן ליד מוסדות "חורב" – ע״ר: 580083632 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

בני אפרים – קרן מילגות לבני ישיבות ההסדר – ע״ר: 580045870 – פורקה מרצון

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

קרן מלגות ומענקים ע"ש רבקה וישראל גריניץ – ע״ר: 580044436 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

נאמנות קרן ליידי דייויס – ע״ר: 580044535 – רשומה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

קרן אריה ורבקה שנקר ז"ל – ע״ר: 580043305 – רשומה

system
מטרות העמותה:...
התנדבות וקרנות פילנטרופיות חינוך, השכלה והכשרה מקצועית מילגות לתלמידים ולסטודנטים עמותות

מפרש – קרן מילגות – ע״ר: 580043735 – נמחקה

system
מטרות העמותה:...